logo

16.06.2019r

Niewiarygodny europejski index jakości powietrza

Przez dłuższy czas w tym miejscu prezentowaliśmy europejski index jakości powietrza dla strefy warszawskiej.

Polecaliśmy korzystanie z niego dla bieżącej oceny jakości powietrza w kontekście wpływu rejestrowanych stężeń zanieczyszczeń w całej Unii Europejskiej na zdrowie ludzi. Dla ułatwienia dodając link do tej strony:
Europejski Indeks Jakości powietrza

Zacytowaliśmy budujące słowa Hansa Bruyninckxa, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska:
„Dzięki nowemu europejskiemu wskaźnikowi, obywatele mają łatwy dostęp do informacji na temat lokalnej jakości powietrza, która może bezpośrednio wpływać na ich zdrowie. Informacje te, dostępne dla każdego, będą stanowić fundament dialogu i podstawę do decyzji, których wymaga ochrona zdrowia publicznego, zwłaszcza w miastach”

Jaka troska o nasze zdrowie...

Naiwnie myśleliśmy, że prawdziwa. Wskazywała na to ustalona skala stężeń zanieczyszczeń powietrza i przypisany do niej stopień zagrożenia dla naszego zdrowia

Ta korelacja pokrywała się z rekomendacjami WHO i daleko odbiegała od polskiego ndeksu jakości powietrza, który zakłada, że mamy żelazne płuca.

Różnice pomiędzy indeksem europejskim i polskim

Poniższa grafika pokazuje je w sposób jasny

porównanie indeksów UE i PL

Na schematach proporcjonalnie wykreślone są indywidualne indeksy dla PM2,5 i PM10

Indeks UE ma 5 stopniową, a indeks polski 6 stopniową skalę jakości powietrza. Każdej skali przypisany jest kolor. A my dodatkowo dopisaliśmy do poszczególnego koloru przyjęte przez właściciela indeksu progi zmiennych stężeń PM2,5 i PM10. Poszczególny kolor indeksu określa stan zagrożenia dla zdrowia.

Dla porównania: Gdy stężenie w powietrzu PM2,5 przekracza 25 µg/m³, indeks UE ocenia to powietrze jako – ZŁE, a indeks polski jako - DOBRE.

Podobnie w przypadku stężeń PM10. Gdy przekracza 100 µg/m³, indeks UE ocenia to powietrze jako – BARDZO ZŁE, a indeks polski jako - DOSTATECZNY.

Poniżej, dla tych co wolą zestawienia tabelaryczne, progi PM2,5 i PM10 indeksu PL i UE.

tabelaryczne porównanie indeksów UE i PL

Cóż z powyższej tabeli wynika? To, że w dobrym powietrzu według indeksu UE stężenie PM2,5 nie powinno być większe niż 10 µg/m³, a według indeksu GIOŚ nie większe niż 36,99 µg/m³.

WHO od dawna rekomenduje obniżenie średniorocznego stężenia PM2,5 w powietrzu do - 10 µg/m³.
Poniższe cytaty pochodzą z ich opracowania z 2005 roku!

Jakość powietrza - wytyczne WHO

”W gruncie rzeczy dolna granica zakresu stężenia, przy którym wykazano niepożądane skutki zdrowotne, znajduje się niewiele powyżej stężenia tła, które dla cząstek poniżej 2,5 μm (PM2.5) zostało oszacowane na 3-5 μg/m³ zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie Zachodniej. Dowody epidemiologiczne wykazują negatywne skutki PM zarówno po krótko- jak i długoterminowej ekspozycji”.

”Zwiększone ryzyko w mieście jest widoczne przy występowaniu w długim okresie PM2.5 o stężeniu 14,9 µg/m³, co wskazuje, że niekorzystnych skutków zdrowotnych można oczekiwać, kiedy roczne średnie stężenia mieszczą się w przedziale 11 -15 µg/m³.”

Dlatego też, średnie roczne stężenie 10 µg/m³, jest rozpatrywane w dostępnym piśmiennictwie naukowym jako próg, powyżej którego jest prawdopodobne niekorzystne oddziaływanie.”

"Przy wyborze długoterminowego średniego stężenia PM2.5 - 10 µg/m³, również brano pod  uwagę wyniki serii badań w zakresie dziennej ekspozycji na relacje między narażeniem na działanie PM2,5 a  ostrymi powikłaniami zdrowotnymi. Po długotrwałych badaniach określono dobowe stężenie PM2,5 w zakresie 13 -18 µg/m³. Chociaż nie można całkowicie wykluczyć negatywnych skutków dla zdrowia, poniżej tych poziomów."

Podsumowując:

Rekomendacja WHO w sprawie jakości powietrza atmosferycznego wynikająca z badań naukowych:
PM10:
- 20 μg/m3 – średnie stężenie roczne
- 50 μg/m3– średnie stężenie 24-godzinne

PM2.5:
- 10 μg/m3 – średnie stężenie roczne
- 25 μg/m3 – średnie stężenie 24-godzinne

Normy UE i krajowe wynikające z dogadania się przedstawicieli krajów członkowskich:

PM10:
- 40 μg/m3 – średnie stężenie roczne
- 50 μg/m3– średnie stężenie 24-godzinne

PM2.5:
- 20 μg/m3 – średnie stężenie roczne
- brak – średnie stężenie 24-godzinne

Konfrontując rekomendacje WHO ze skalami stężeń zanieczyszczeń określonymi w indeksach UE i PL mieliśmy prawo uznać, że więcej o zagrożeniu dla naszego zdrowia pokaże nam indeks europejski, zachwalany przez dyrektora Bruyninckxa

A okazało się, że ten europejski twór jest fałszywy.

Czyżby w Europie z jakością powietrza było aż tak źle, że aby nie straszyć ludzi trzeba dopuszczać się manipulacji?

Mamy nadzieję, że prawdziwe są słowa pana dyrektora, że informacje, które zamieszcza kierowana przez niego Agencja "stanowią fundament dialogu i podstawę do decyzji, których wymaga ochrona zdrowia publicznego, zwłaszcza w miastach" i odpowie nam na parę pytań.

Czekając na te wyjaśnienia wymyśliliśmy...

Nowy indeks - indeks Światowida

Skonfrontujemy w nim godzinowe stężenia zanieczyszczeń z poszczególnych stacji monitoringu warszawskiego uzyskane od Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska z określonym przez Europejską Agencję Środowiska stopiem zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone